Internetmittaus

Mitä TNS Metrix tarkoittaa tällä hetkellä? 

TNS Metrix koostuu useasta eri toiminnosta tiedonkeruusta raportointiin. TNS Metrix tarjoaa tällä hetkellä julkisen listauksen, sivustomittauksen sekä paneelimittauksen raportointikäyttöliittymineen. Julkisella listalla paneelimittaus ja sivustomittaus yhdistyvät niin, että paneelimittaus tuottaa viikkotavoittavuusluvun ja sivustomittaus tuottaa muut tunnusluvut.

 

Mistä viikkotavoittavuusluku muodostuu? 

TNS Metrix -paneelissa on nyt 5000 suomalaista, joiden mediasivustojen internetkäyttöä seurataan. Seurannassa on mukana kaikki panelistin pääasialliset päätelaitteet; tietokone kotona ja työpaikalla, tablet ja älypuhelin.

Paneelista raportoitu viikkotavoittavuusluku kertoo mediakohtaisesti kuinka monta silmäparia media on viikossa tavoittanut. Viikkotavoittavuusluvun rinnalla julkaistaan selainpohjaisella mittauksella saadut raakaselainluvut, käynnit ja sivulataukset. Selainpohjainen mittaus kertoo median sivustoilla käyneiden selainten määrän, ei todellista kävijä/henkilömäärää.

Paneelista raportoidaan viikkotavoittavuusluku sellaisille sivustoille, joista tavoitetaan vähintään 50 panelistia viikossa. Pienemmille sivustoille luku muodostetaan sivustokategoriakohtaisella tyyppikertoimella. Sivustokategoriaa edustavien sivustojen osalta lasketaan estimaatin ja raakaselainmäärän suhdeluku. Kategorian sivustojen suhdelukujen keskiarvo muodostaa tyyppikertoimen.

Sivustojen alaosiot ja estimaatti

 

Raportointi

Luvut raportoidaan mediakohtaisesti julkisella listalla – http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/.

Julkisen listan lisäksi mittauksessa mukana olevat sivustot pääsevät tarkastelemaan tarkempia tietoja paneelista ja selainmittauksesta kahden eri raportointijärjestelmän kautta: panelistimittaus raportoituu QlikView-pohjaiseen raportointijärjestelmään, selainpohjainen mittaus raportoituu teknisen toimittajan Springin Scores-järjestelmään.

Paneeliraportointijärjestelmässä on mahdollista tehdä sivustojen välistä vertailua ja saada syvällisempää taustatietoa sivuston kävijäprofiileista noin viidenkymmenen taustamuuttujan suhteen.

 

Miten kävijät tunnistetaan?

Mittauksessa mukana olevat mediasivustot ovat asettaneet sivuilleen mittauskoodit. Tätä kautta saadaan tieto sivuston liikenteestä. Kun panelisti vierailee mittaukseen liitetyllä sivustolla, panelistin päätelaite tunnistetaan ja hän raportoituu sivuston viikkokävijäksi. Vaikka panelisti käy sivustolla usealla eri päätelaitteella viikon aikana useamman kerran, hän raportoituu vain yhdeksi kävijäksi.

Selainpohjaisessa mittauksessa kaikki eri selaimet raportoituvat medialle, riippumatta siitä, kuinka monen selaimen käyttäjä on sama kävijä. Tämän vuoksi selainluvut eivät kerro todellista viikkokävijämäärää eli viikkotavoittavuutta.

 

Miksi tällainen mittaustapa on otettu käyttöön?

Käytössä oleva mittaus pystyy tarjoamaan monipuolista ja kaupallisesti merkityksellisestä tietoa medialle, mainostajille sekä mediatoimistoille. Sen avulla voidaan kuvata digitaalisen median käyttäjäkuntaa aiempaa tarkemmin sekä eliminoida selainmittauksessa syntyviä virheitä. Lähestymistavan avulla saadaan runsaasti uutta tietoa eri palveluiden päällekkäiskäytöstä sekä monipäätelaitekäytöstä.

Uuden mittaustavan käyttöönotto vie aikansa eikä kaikkia sen hyötyjä ole saatu vielä käyttöön. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2015 painopistealueina mobiilimittaus (sekä selaimet että sovellukset) sekä monipuolisemman raportoinnin kehittäminen.

Miksi viikkolistalle tulee erilaisia lukuja paneelista ja selaimista?

Miksi viikkotavoittavuusluku vaihtelee eri tavalla kuin selainluvut?

Viikkotavoittavuusluvun ja selainluvun suhde

Luottamusväli viikkotavoittavuusluvuille

Rajoitteet

 

TNS Metrix asiakkaille

TNS Metrix –mittauksen avulla suoritetaan internetin verkkopalvelujen anonyymia käyttömittausta. Mittaus tapahtuu asiakkaiden toimeksiannosta asiakkaiden omilta verkkosivuilta. Sivujen käyttäjistä tallennetaan normaalit käyttäjälokitiedot ja mittauksen eri kävijöiden laskennassa hyödynnetään evästettä (cookie).

 

Mittauksen tarkoitus 

Palvelun tarkoituksena on mitata verkkosivustojen käytön määriä tilastollisina jakaumina esimerkiksi eri vuorokaudenaikoina, viikonpäivinä, viikkoina ja kuukausina. Lisäksi palvelun käyttötietojen avulla asiakkaiden on mahdollista kehittää palveluaan ja optimoida sivunsa käyttäjäkunnan teknisen käyttöympäristön (selaimet, käyttöjärjestelmät, näytön resoluutiot ja värit) mukaisiksi.

Verkkomediat ja yhteisöt voivat mittauksen avulla todentaa kävijämääränsä ja julkaista ne tulospalvelussa:

http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/

 

Yksityisyyden suoja 

TNS Metrix –mittauksessa ei kerätä tai tallenneta käyttäjien henkilötietoja, vaan kyse on anonyymistä datasta. Mittausdata ei paljasta kenenkään käyttäjän henkilötietoja.

Käyttäjien yksityisyyden suoja on lokitiedon keruussa uhattuna, jos kerättyjä mittaustietoja yhdistetään henkilötietoihin, kuten rekisteröinnin tai kilpailuvastausten yhteydessä saatuihin tietoihin.  TNS Metrix -mittauksen yhteydessä ei kerätä mitään henkilötietoja, eikä luovuta kerättyjä mittaustietoja asiakkaille, jotta nämä voisivat kytkeä mittausdataa omiin mahdollisiin henkilörekistereihinsä.

 

Kolmannen osapuolen evästeen käyttö 

TNS Metrixin mittaus hyödyntää kolmannen osapuolen evästettä (cookie). Se mahdollistaa sen raportoinnin, kuinka moni verkkomedian A käyttäjistä on vieraillut myös verkkomediassa B saman viikon aikana. Tällaisia tietoja raportoidaan pelkästään tilastollisina jakaumina (kuinka monta päällekkäistä käyttäjää on jakson aikana ja heidän prosenttiosuutena), ei koskaan käyttäjätasolla. Yksittäisiä henkilöitä näiden jakaumien takaa on mahdoton selvittää.

TNS Metrixin kolmannen osapuolen eväste ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä, eikä TNS Metrix -raportti paljasta yhdenkään yksittäisen henkilön Internet-käyttäytymistä. TNS Metrixin mittauksiin osallistuminen ei voi johtaa mihinkään markkinointitoimenpiteisiin yksittäisiä käyttäjiä kohtaan, sillä kerättyä mittausdataa ei luovuteta asiakkaalle tai muulle osapuolelle.

 

Miten voi kieltää evästeen tallentaminen?

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki edellyttää, että palvelun käyttäjälle on annettava mahdollisuus kieltää evästeiden tallentaminen.

Mikäli käyttäjä ei halua meidän tallentavan evästeitä tietokoneelleen, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

 

Miten evästeen estäneet on huomioitu mittaustuloksissa?

Mittaustuloksissa on luonnollisesti huomioitu se, että kaikki loppukäyttäjät eivät vastaanota evästeitä (cookie). Evästeistä tarkistetaan myös aikaleima, jolloin evästeen toistuvasti tuhoavat eivät kertaudu tuloksiin. Evästeet estäneiden käyttäjien määrä voidaan estimoida luotettavasti analysoimalla sivulatausmääriä, jotka kertyvät evästeet hylänneiltä käyttäjiltä.

 

Sivustojen alaosiot ja estimaatti

Jos alaosio ei tavoita riittävää määrää panelisteja viikossa, viikkolukua ei julkaista, mutta selainpohjaisen mittauksen tulokset julkaistaan. Alaosioiden viikkotavoittavuuslukua ei tuoteta tyyppikertoimella.

 

Miksi viikkolistalle tulee erilaisia lukuja paneelista ja selaimista?

Kyseessä on kahden eri tutkimusmenetelmän yhdistelmä, joiden välillä on luontaista eroavaisuutta. Mitattava joukko on eri: paneelissa on mukana 15-74 - vuotiaat suomalaiset, selainpohjaisessa mittauksessa kaikki sivustolla vierailevat selaimet, jotka voivat kuulua eri-ikäisille tai ulkomaalaisille. On tärkeä huomata, että kumpikaan luvuista ei ole absoluuttisen tarkka. Siinä missä selainpohjainen mittaus antaa täsmällisempiä tietoja esimerkiksi sivulatauksista, paneelimittaus kykenee eliminoimaan koneellisen liikenteen tai ulkomailta tulevan liikenteen.

 

Miksi viikkotavoittavuusluku vaihtelee eri tavalla kuin selainluvut?

Viikkotavoittavuusluvun ja selainmäärän eroavaisuus johtuu erilaisista tiedonkeruutavoista. Kaksi erilaista mittaustapaa tuottaa väistämättä hieman erilaisia lukuja. Kumpikin sisältää rajallisen määrän virhettä. Paneelimittauksen virhettä on helppo arvioida tilastotieteen oppien nojalla – selainmittauksen virheen arviointi on huomattavasti vaikeampaa. 

 

Viikkotavoittavuusluvun ja selainluvun suhde

Viikolla 27/2015 TNS Metrix –palvelun viikkolistalla on tehty paneelipohjaisia viikkotavoittavuuslukuja koskeva muutos. Aiemmin paneeliestimaatti on saattanut olla suurempi kuin Selaimet-luku. Tällaisissa tilanteissa on käytännössä aina ollut kyse otantatutkimukseen liittyvästä otantavirheestä. Jatkossa paneelin tuottama kävijäestimaatti (viikkotavoittavuusluku) ei voi ylittää selainlukua, vaan kävijäestimaatin maksimiarvo on selainluku alaspäin pyöristettynä.

 

Luottamusvälitaulukko

                                                                                                                                      

Sivuston estimaatti

(viikkotavoittavuus)

Alaraja

Yläraja

Leveys

Suhteellinen

 osuus

    35 600  27 100  47 000  19 900  56%
 71 200 58 800  86 600  27 800  39%
 175 000 154 000 197 000  43 000  25%
 350 000  321 000  378 000  57 000  16%
 700 000  661 000  739 000  78 000  11%
 1 000 000  955 000  1 047 000  92 000  9%
2 000 000 1 952 000 2 052 000 100 000 5%

 

Facebook in-app browser liikenteen puuttuminen paneelimittauksesta

Facebookin sovelluksen selaimen liikenne on mukana raportoitavissa sivulatauksissa ja selaimissa. Samoin merkittävä osa Facebook-sovelluksen käyttäjistä saadaan mukaan viikkotavoittavuuslukuihin, koska median lojaalit kävijät lasketaan mukaan varsinaisen mediasivuston kävijöinä. Kuitenkin sellaiset käyttäjät jotka eivät ole käyneet kyseisen median varsinaisessa palvelussa mittausjaksolla, puuttuvat paneelimittauksen kävijäluvuista. 

Tämän puuttuvan Facebook-liikenteen osuuden suuruus voi vaihdella merkittävästi eri sivustojen välillä. Ongelman tehokas eliminointi ei onnistu kattavasti käytössä olevalla mittaustavalla - toistaiseksi.

 

Sovellusliikenne

Sovelluskäyttö saadaa mukaan viikkotavoittavuuslukuihin syksyllä 2016, kun otamme käyttöön panelisteille erillisen sovelluskäytön mittaussovelluksen. Mittaussovellus rekisteröi mittauksessa mukana olevien sovellusten käytön osaksi panelistin verkonkäyttöä. Sovellusmittauksen tulokset yhdistetään paneelin raportointikäyttöliittymään. Ennen tätä julkisella listalla  paneelista raportoituihin viikkotavoittavuuslukuihin lisätään pelkän sovelluskäytön osuus liikenteestä niille medioille, jotka ovat sitoutuneet sovellusliikenteen mittaamiseen.